Grønt kvinnenettverk

Om Grønt kvinnenettverk

Kvinnenettverkets overordnede mål er å fremme likestilling og kvinners posisjon i samfunnet. De Grønnes ideologi er tuftet på medmenneskelighet, solidaritet og livskvalitet. Derfor må likestilling og kvinnekamp være sentrale deler i De Grønnes politikk. GK vil jobbe for å forbedre partiets likestillings- og kvinnepolitikk. 

Grønt kvinnenettverk (GK) er en integrert del av MDGs partiorganisasjon. GK arrangerer seminarer og treff. Alle uavhengig av kjønn, er velkomne til å delta i nettverkets aktiviteter. Følg med på vår Facebookside for nyheter!

Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges for ett år av gangen. Her kan du se hvem som sitter i styret i Grønt Kvinnenettverk.

Vi ønsker å ha god kontakt med medlemmer ute i fylkene slik at vi kan gjøre en god jobb. Det er også viktig at fylkene har kontakt med hverandre, og mulighet til å dele erfaringer, støtte hverandre opp, og å være et samlingspunkt. Ta kontakt med GK-kontakten i ditt fylke for å vite mer eller blir med i kampen for likestilling internt og eksternt.


Du kan lese mer om Grønt Kvinnenettverk på deres nettside.


Hva er grønn feminisme?Grønn feminisme til intranett

Dette er Grønt Kvinnenettverk

GK skal støtte opp om kvinners representasjon og posisjon innad i partiet. Vi arbeider for å rekruttere, skolere og engasjere kvinner til politisk arbeid i De Grønne. Vi ønsker å være et parti med mangfold og oppfordrer til politisk engasjement uavhengig av kjønnsidentitet.

GK ønsker å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden og vil bidra til at De Grønne er en viktig stemme for likestilling og likeverd i samfunnet.

GK rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner i partiet til politisk arbeid og særlig lederposisjoner. GK skal også være en pådriver, både internt og eksternt, for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Som nettverk jobbes det i de etablerte strukturene.

GKs styre består av inntil ni medlemmer og tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Se en presentasjon av det nåværende styret her. Send oss gjerne en e-post på gk@mdg.no hvis du lurer på noe eller for eksempel har forslag til hvordan vi kan jobbe med likestillingen i MDG!


Grønt kvinnenettverk arbeider for:

Kontakt og medlemmer

Ønsker du å komme i kontakt med styret i Grønt Kvinnenettverk? Send en e-post til gk@mdg.no

Anne-Sofie Ower Markant 

Leder og sentralstyremedlem

E-post: anne-sofie.markant@mdg.no 

Maria Thomassen

Nestleder

Katrine Nødtvedt

Medlem

Farida Ahmadi

Medlem

Nikki Schei

Medlem

Stine Børø Szell

Medlem

Grønn ungdoms representant og vara (velges av GU)

Hilde Strand

Anna Sambor

2. vara

Marte Dønnum

3. vara

Brudd på etiske retningslinjer - rutiner for varsling

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet "være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for grenseoverskridende seksuelle handlinger eller annen type integritetskrenkende adferd".


Hvem kan varsle

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig.


Slik varsler du 

Kontakt partisekretær Torkil Vederhus på 41589316 eller e-post torkil.vederhus@mdg.no. Du kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no.