Valgkomiteen

Oversikt over alle kandidater

Usortert liste over kandidater til alle verv, inkl gjenvalg

Kandidater til programkomiteen og kontrollkomiteen

Valgkomiteen er nå i gang med arbeidet med innstillingen til Landsmøtet i 2024. I den forbindelse ønsker vi innspill og forslag til kandidater til programkomiteen og kontrollkomiteen. 

Trykk på lenken for å åpne KANDIDATSKJEMA

Supplering av Arbeidsprogramkomiteen

Valgkomiteen søker etter kandidater til å supplere arbeidsprogramkomiteen. Vi ønsker kandidater med høy arbeidskapasitet. Arbeidsprogramkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Her kan du lese mer om programkomiteen: mdg.no/program2025

Kandidater til Kontrollkomiteen

Valgkomiteen ønsker også flere kandidater til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen er partiets høyeste organ mellom landsmøter i saker som gjelder tolking av vedtekter og retningslinjer, kontroll med at vedtektene blir fulgt, kontroll med at budsjettet blir fulgt; revisjon, og kontroll med bruk av partiets midler, både sentralt og lokalt. Du kan lese mer om kontrollkomiteen her. 

Ved spørsmål rundt valgkomiteens arbeid, kontakt oss på valg@mdg.no

Verv som skal innstilles på til Landsmøtet 2024:

Partiledelse/Arbeidsutvalg: 

Sentralstyre:

Kontrollkomité:

Styre i Grønt Kvinnenettverk:

Valgkomité:

Forberedende valgkomité settes ned av Landsstyret. 

Kontakt og medlemmer

Trude B. Thy, leder

Telefon: 41282714

E-post: valg@mdg.no

Jan B. Vindheim

Trøndelag

Kari Svingheim

Innlandet

Margit Martinsen

Grønn Ungdom

Birte Simonsen, nestleder

Agder

Gabriel Kielland

Viken

Hanna Marcussen

Oslo

Emil Perron

Vestland

Malin Abrahamsen

Nordland

Margit Fausko

Oslo

Lage Nøst

Rogaland

Markus Stuestøl

Vestfold og Telemark

Valgkomiteens oppgaver er definert slik i vedtektene §13:

13.1 Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 13 medlemmer inkludert leder. Fem av komiteens medlemmer velges for to år av gangen. Det skal etterstrebes geografisk representasjon, og Grønn Ungdom skal være representert i komiteen.

13.2 Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomiteer de årene dette er aktuelt. Valgkomiteen kan innstille på flere kandidater enn det finnes verv, dersom dette synes hensiktsmessig. Valgkomiteens forslag skal være ferdig fem uker før landsmøtets start.

13.3 Et styre, det være seg nasjonalt, i fylkesleddet eller på lokalt plan, må ikke fungere som valgkomite eller nominasjonskomite, så sant andre muligheter finnes.

Retningslinjer for nasjonal valgkomité

Innhenting og vektlegging av innspill fra organisasjonen:

Valgkomiteens innstilling skal gjenspeile innspill som er kommet fra organisasjonen, og bør bare avvike fra dette dersom det finnes svært gode grunner til det. En slik grunn kan være at valgkomiteen sitter på mer informasjon om kandidatene enn det tillitsvalgte som spiller inn vedkommende gjør, og som taler i mot at de velges.

For å sikre en bred forankring i partiorganisasjonen, anbefales det at valgkomiteen gjør følgende i samarbeid med sekretariatet:

Valgkomiteen skal vektlegge innspill fra fylkesstyrene i større grad enn innspill fra lokallagene. Fylkesstyret bør forsøke å samkjøre innspill fra lokallagene slik at deres innspill i størst mulig grad gjenspeiler disse. Innspill fra enkeltmedlemmer vektlegges i mindre grad enn fra partiets organer. Innspill fra sittende medlemmer i det aktuelle organet skal tas hensyn til, spesielt med tanke på hvilken kompetanse og egenskaper organet har behov for.

Det er viktig å understreke at valgkomiteens innstilling skal være et helhetlig forslag som baserer seg på i) kandidatenes personlige egnethet ii) Politisk bredde iii) geografisk spredning og IV) aldersspredning. Geografisk spredning er et mål i seg selv, men det må veies opp mot hensynet til i) og ii).

Særskilt om valg medlemmer til arbeidsutvalget (partileder, nestledere og partisekretær)

Det er spesielt viktig å ha en grundig prosess på valg av partiets øverste ledelse, ettersom det er avgjørende at disse har egenskapene og kvalifikasjonene som er nødvendig og kan samarbeide godt som et team. Valgkomiteen skal gjennomføre følgende tiltak i valg av Arbeidsutvalg:

Valgkomitéens vedtekter

Relevante vedtekter for valgkomiteens arbeid

(Partiets fullstendige vedtekter finner du her.)

4.3 Stemmerett og valgbarhet i partiets møter og organer følger medlemskapet etter §4.1, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner (jf §6) har stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes egne vedtekter, med samme unntak som i første ledd. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av partiets møter og organer.

§ 6: SIDEORGANISASJONER

Grønn Ungdom (GU) anerkjennes som partiets ungdomsorganisasjon. Grønne Studenter (GS) anerkjennes som partiets studentorganisasjon. Grønt Kvinnenettverk (GK) anerkjennes som partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks vedtekter vedtas av landsstyret i Miljøpartiet De Grønne. De Grønne Glitrende (GG) anerkjennes som partiets regnbuenettverk. De Grønne Glitrendes vedtekter vedtas av landsstyret i Miljøpartiet De Grønne. 

7.6. Ordinært landsmøte skal minst behandle følgende saker: Årsmelding for sentrale partiorganer, regnskap og budsjett (orienteringssaker), og valg til sentrale tillitsverv. 

9.1. Sentralstyret består av leder og to nestledere , partisekretær, internasjonal kontakt, 5 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Leder, nestledere og partisekretær velges for to år av gangen. Øvrige medlemmer i sentralstyret velges for ett år om gangen. Landsmøtet velger sentralstyremedlemmer i rekkefølge etter første ledd, deretter et personlig varamedlem for internasjonal kontakt, og 5 nummererte varamedlemmer for de øvrige sentralstyremedlemmene. Møtende talsperson fra Grønn Ungdom har sin medtalsperson eller generalsekretæren som varamedlem. 

9.2 Internasjonal kontakt er ansvarlig for deltagelse og votering i the European Green Party i henhold til partiprogrammene, for å følge opp partiets øvrige internasjonale kontaktnettverk, og for å lede partiets internasjonale utvalg. Internasjonalt utvalg skal skape interesse og engasjement om internasjonale spørsmål og bidra til internasjonal politikkutforming i partiet. Utvalget skal bestå av internasjonal kontakt med vara og minst èn representant fra Grønn Ungdom. I tillegg velger sentralstyret et ubegrenset antall medlemmer til utvalget for inntil 2 år. Internasjonalt utvalg rapporterer jevnlig til landsstyret og sentralstyret om sitt arbeid. 

9.3 Parlamentarisk leder tiltrer sentralstyret uten stemmerett med mindre vedkommende også er ordinært medlem av sentralstyret. Som vara kan det sendes en annen fra stortingsgruppen. 

12.1 Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer. Landsmøtet velger leder og nestleder i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret.