Valgkomiteen

Kontakt og medlemmer

Trude B. Thy, leder

Telefon: 41282714

E-post: valg@mdg.no

Jan B. Vindheim

Trøndelag

Endre Borgen Mæland

Oslo

Monica Sandtorv

Vestland

Gabriel Kielland

Viken

Eirik Ballestad

Viken

Birte Simonsen

Agder

Eline Haakestad

Grønn Ungdom

Malin Thorset Abrahamsen 

Nordland

Patrick Gudmundsen

Vestfold og Telemark

Aase Marie Olafsen

Oslo

Valgkomiteens oppgaver er definert slik i vedtektene §13:

13.1 Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 13 medlemmer inkludert leder. Fem av komiteens medlemmer velges for to år av gangen. Det skal etterstrebes geografisk representasjon, og Grønn Ungdom skal være representert i komiteen.

13.2 Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomiteer de årene dette er aktuelt. Valgkomiteen kan innstille på flere kandidater enn det finnes verv, dersom dette synes hensiktsmessig. Valgkomiteens forslag skal være ferdig fem uker før landsmøtets start.

13.3 Et styre, det være seg nasjonalt, i fylkesleddet eller på lokalt plan, må ikke fungere som valgkomite eller nominasjonskomite, så sant andre muligheter finnes.

Retningslinjer for nasjonal valgkomité .pdf

Frister for valgkomitéen

Avtroppende valgkomite skal innen 1. juli avholde en evaluering av foregående prosess. Innspill overleveres påtroppende valgkomite. Valgkomiteen skal innen 15. juli avtale tid for oppstartsmøte. Møtet skal avholdes innen 1. november.

1. desember: frist for medlemmer av sentralstyret om de ønsker gjenvalg på påfølgende landsmøte. Valgkomiteen bør ha gjennomført intervjuer med alle sentralstyremedlemmene.

31. desember: Frist for medlemmer av andre organer til å melde fra om de ønsker gjenvalg, dvs. kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverk og internasjonalt utvalg. Frist for organisasjonen til å komme med innspill til kandidater.

15. januar: Valgkomiteen sender ut en liste med alle foreslåtte navn til verv, og fylkesstyrene oppfordres til å diskutere dette i sine fylkesstyrer og melde tilbake til valgkomiteen. For talspersonkandidater må det for hver kandidat oppgis eventuelle forutsetninger til hvem medtalspersonen kan være.

2 måneder før landsmøtet: Valgkomiteen avgir innstilling på ny ledelse, dvs. enten talsperson eller partisekretær dersom disse er på valg.

5 uker før landsmøtet - valgkomiteen avgir endelig innstilling til sentralstyre, kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverks styre, internasjonalt utvalg og programkomiteen i de årene dette er relevant (2 år før stortingsvalg).

Etter landsmøtet: Lederen for gammel valgkomité (dersom denne ikke er gjenvalgt) skriver en rapport for å oppsummere og evaluere valgkomiteens arbeid, og overleverer denne til ny valgkomitéleder og til sekretariatet. Ny og gammel leder har overlappingsmøte for å sikre kontinuitet og dele erfaringer.

Innhenting og vektlegging av innspill fra organisasjonen:

Valgkomiteens innstilling skal gjenspeile innspill som er kommet fra organisasjonen, og bør bare avvike fra dette dersom det finnes svært gode grunner til det. En slik grunn kan være at valgkomiteen sitter på mer informasjon om kandidatene enn det tillitsvalgte som spiller inn vedkommende gjør, og som taler i mot at de velges.

For å sikre en bred forankring i partiorganisasjonen, anbefales det at valgkomiteen gjør følgende i samarbeid med sekretariatet:

Valgkomiteen skal vektlegge innspill fra fylkesstyrene i større grad enn innspill fra lokallagene. Fylkesstyret bør forsøke å samkjøre innspill fra lokallagene slik at deres innspill i størst mulig grad gjenspeiler disse. Innspill fra enkeltmedlemmer vektlegges i mindre grad enn fra partiets organer. Innspill fra sittende medlemmer i det aktuelle organet skal tas hensyn til, spesielt med tanke på hvilken kompetanse og egenskaper organet har behov for.

Det er viktig å understreke at valgkomiteens innstilling skal være et helhetlig forslag som baserer seg på i) kandidatenes personlige egnethet ii) Politisk bredde iii) geografisk spredning og IV) aldersspredning. Geografisk spredning er et mål i seg selv, men det må veies opp mot hensynet til i) og ii).

Kandidater og innstilling

Kandidatliste for samtlige verv som er på valg i 2023 finner du her, listen er usortert. Fylkesstyrene oppfordres til å diskutere dette i sine fylkesstyrer og melde tilbake til valgkomiteen på valg@mdg.no. 

Særskilt om valg medlemmer til arbeidsutvalget (partileder, nestledere og partisekretær)

Det er spesielt viktig å ha en grundig prosess på valg av partiets øverste ledelse, ettersom det er avgjørende at disse har egenskapene og kvalifikasjonene som er nødvendig og kan samarbeide godt som et team. Valgkomiteen skal gjennomføre følgende tiltak i valg av Arbeidsutvalg:

Valgkomitéens vedtekter

Relevante vedtekter for valgkomiteens arbeid

(Partiets fullstendige vedtekter finner du her.)

4.3 Stemmerett og valgbarhet i partiets møter og organer følger medlemskapet etter §4.1, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner (jf §6) har stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes egne vedtekter, med samme unntak som i første ledd. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av partiets møter og organer.

§ 6: SIDEORGANISASJONER

Grønn Ungdom (GU) anerkjennes som partiets ungdomsorganisasjon. Grønne Studenter (GS) anerkjennes som partiets studentorganisasjon. Grønt Kvinnenettverk (GK) anerkjennes som partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks vedtekter vedtas av landsstyret i Miljøpartiet De Grønne. De Grønne Glitrende (GG) anerkjennes som partiets regnbuenettverk. De Grønne Glitrendes vedtekter vedtas av landsstyret i Miljøpartiet De Grønne. 

7.6. Ordinært landsmøte skal minst behandle følgende saker: Årsmelding for sentrale partiorganer, regnskap og budsjett (orienteringssaker), og valg til sentrale tillitsverv. 

9.1. Sentralstyret består av leder og to nestledere , partisekretær, internasjonal kontakt, 5 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Leder, nestledere og partisekretær velges for to år av gangen. Øvrige medlemmer i sentralstyret velges for ett år om gangen. Landsmøtet velger sentralstyremedlemmer i rekkefølge etter første ledd, deretter et personlig varamedlem for internasjonal kontakt, og 5 nummererte varamedlemmer for de øvrige sentralstyremedlemmene. Møtende talsperson fra Grønn Ungdom har sin medtalsperson eller generalsekretæren som varamedlem. 

9.2 Internasjonal kontakt er ansvarlig for deltagelse og votering i the European Green Party i henhold til partiprogrammene, for å følge opp partiets øvrige internasjonale kontaktnettverk, og for å lede partiets internasjonale utvalg. Internasjonalt utvalg skal skape interesse og engasjement om internasjonale spørsmål og bidra til internasjonal politikkutforming i partiet. Utvalget skal bestå av internasjonal kontakt med vara og minst èn representant fra Grønn Ungdom. I tillegg velger sentralstyret et ubegrenset antall medlemmer til utvalget for inntil 2 år. Internasjonalt utvalg rapporterer jevnlig til landsstyret og sentralstyret om sitt arbeid. 

9.3 Parlamentarisk leder tiltrer sentralstyret uten stemmerett med mindre vedkommende også er ordinært medlem av sentralstyret. Som vara kan det sendes en annen fra stortingsgruppen. 

12.1 Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer. Landsmøtet velger leder og nestleder i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha andre sentrale verv eller være representant eller vararepresentant i landsstyret.