Om De Grønne

Ideologi

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor De Grønne er med å bestemme.

Vår organisasjon

Landsmøte

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Torkil Vederhus. Partileder Arild Hermstad har kontoret sitt ved partisekretariatet. I tillegg kommer regionkontakter.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet.

Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. 

Politiske utvalg

MDG har per 1.1.2022 6 politiske utvalg innenfor politikkfeltene: hav, næring, skole, helse, natur- og samfunnsutvikling og et bærekraftig og rettferdig forbruk. De politiske utvalgene skal blant annet levere politiske plattformer til landsmøtene og være en kobling for partiet til sivilsamfunnet på forskjellige politikkfelter.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. 

Programkomiteen

Programkomiteen jobber med å skrive utkast til nytt partiprogram for perioden 2021-2025 som skal vedtas av landsmøtet i 2021. Komiteen er valgt av landsmøtet, og har ansvar for at programprosessen blir grundig, åpen og inkluderende. Innspill til komiteen kan sendes til program@mdg.no, eller rettes til den av komiteens medlemmer som har ansvar for det aktuelle politikkområdet.

Sideorganisasjoner

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

Innføring i MDG

Vil du lære mer om hvem vi er og vår politikk? 

Nedenfor finner du videoer som forteller om De Grønnes grunnleggende politikk, organisasjon og kommunikasjon. Du kan bestille et grunnkurs i MDG eller finne ressurser for å holde ditt eget kurs her.

1. En global bevegelse

2. Grønn politikk

3. Organisasjon og kultur

4. Tenker globalt og handler lokalt

5. Kommunikasjon

Styringsdokumenter

Her har vi samlet Miljøpartiet De Grønnes viktigste dokumenter:

MDG er miljøfyrtårnsertifisert.