Valgkomiteen

Kontakt og medlemmer

Ingunn Emdal, leder

Telefon: 482 18 156

E-post: valg@mdg.no

Eirik Ballestad, nesteleder

Viken

Monica Sandtorv

Vestland

Jan B. Vindheim

Trøndelag

Malin Thorset Abrahamsen

Nordland

Jomar Rønning-Volle

Oppland

Endre Borgen Mæland

Oslo

Gabriel Kielland

Viken


Trude Blomseth Thy

Viken

Helga Ringbakken

Oppland

Aase Marie Olafsen

Oslo

Esben Moy

Agder

Anne Nijdam

Grønn UngdomValgkomiteens oppgaver er definert slik i vedtektene §12:

  • 12.1. Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Tre av komiteens faste medlemmer og to av varamedlemmene velges for to år av gangen. Det skal etterstrebes geografisk representasjon, og Grønn Ungdom skal være representert i komiteen.

  • 12.2. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomiteer de årene dette er aktuelt. Valgkomiteen kan innstille på flere kandidater enn det finnes verv, dersom dette synes hensiktsmessig. Valgkomiteens forslag skal være ferdig fem uker før landsmøtets start.

Retningslinjer for nasjonal valgkomité for Miljøpartiet De Grønne (Vedtatt av Landsstyret mars 2016)

Frister for valgkomitéen

Innen 1. juli valgkomiteen er valgt av landsmøtet i april/mai og skal ha sitt første konstituerende møte før 1. juli. På dette møtet diskuterer valgkomiteen forståelse av egen rolle/mandat, fremdriftsplan og ansvarsfordeling.

1. desember frist for medlemmer av sentralstyret om de ønsker gjenvalg på påfølgende landsmøte. Valgkomiteen bør ha gjennomført intervjuer med alle sentralstyremedlemmene.

31. desember: Frist for medlemmer av andre organer til å melde fra om de ønsker gjenvalg, dvs. kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverk og internasjonalt utvalg. Frist for organisasjonen til å komme med innspill til kandidater.

15. Januar: Valgkomiteen sender ut en liste med alle foreslåtte navn til verv, og fylkesstyrene oppfordres til å diskutere dette i sine fylkesstyrer og melde tilbake til valgkomiteen.

2 måneder før landsmøtet: Valgkomiteen avgir innstilling på ny ledelse, dvs. enten talsperson eller partisekretær dersom disse er på valg.

5 uker før landsmøtet valgkomiteen avgir endelig innstilling til sentralstyre, kontrollkomiteen, Grønt Kvinnenettverks styre, internasjonalt utvalg og programkomiteen i de årene dette er relevant (2 år før stortingsvalg).

Etter landsmøtet : Lederen for gammel valgkomité (dersom denne ikke er gjenvalgt) skriver en rapport for å oppsummere og evaluere valgkomiteens arbeid, og overleverer denne til ny valgkomitéleder og til sekretariatet. Ny og gammel leder har overlappingsmøte for å sikre kontinuitet og dele erfaringer.

Innhenting og vektlegging av innspill fra organisasjonen:

Valgkomiteens innstilling skal gjenspeile innspill som er kommet fra organisasjonen, og bør bare avvike fra dette dersom det finnes svært gode grunner til det. En slik grunn kan være at valgkomiteen sitter på mer informasjon om kandidatene enn det tillitsvalgte som spiller inn vedkommende gjør, og som taler i mot at de velges.

For å sikre en bred forankring i partiorganisasjonen, anbefales det at valgkomiteen gjør følgende i samarbeid med sekretariatet:

  1. Valgkomiteen oppfordrer fylkeslederne spesielt til å diskutere sammensetning av nytt sentralstyre og andre organer i fylkesstyrene sine, og om å innhente innspill fra lokallagene sine i denne prosessen. Den samme oppfordringen rettes til arbeidsutvalget i Grønn Ungdom, Grønne Studenter og Grønt Kvinnenettverk.

  2. Valgkomiteen skal sende ut informasjon om frister og hvordan man kan komme med innspill i nyhetsbrevet som går ut til alle tillitsvalgte, og det skal publiseres en sak på mdg.no innen samme frist.

Valgkomiteen skal vektlegge innspill fra fylkesstyrene i større grad enn innspill fra lokallagene. Fylkesstyret bør forsøke å samkjøre innspill fra lokallagene slik at deres innspill i størst mulig grad gjenspeiler disse. Innspill fra enkeltmedlemmer vektlegges i mindre grad enn fra partiets organer. Innspill fra sittende medlemmer i det aktuelle organet skal tas hensyn til, spesielt med tanke på hvilken kompetanse og egenskaper organet har behov for.

Det er viktig å understreke at valgkomiteens innstilling skal være et helhetlig forslag som baserer seg på i) kandidatenes personlige egnethet ii) Politisk bredde iii) geografisk spredning og IV) aldersspredning. Geografisk spredning er et mål i seg selv, men det må veies opp mot hensynet til i) og ii).

Særskilt om valg medlemmer til arbeidsutvalget (talspersoner og partisekretær)

Det er spesielt viktig å ha en grundig prosess på valg av partiets øverste ledelse, ettersom det er avgjørende at disse har egenskapene og kvalifikasjonene som er nødvendig og kan samarbeide godt som et team. Særlig gjelder dette talspersonene som i henhold til vedtektene er likestilt og må fordele oppgaver seg imellom. Valgkomiteen skal gjennomføre følgende tiltak i valg av talspersoner og partisekretær:

  1. Det skal gjennomføres intervjuer med hele valgkomiteen til stede av de aktuelle kandidatene til disse vervene, og det må settes av god tid til intervjuene.

  2. Det skal innhentes referanser fra tidligere arbeidsgivere og gjennomføres en bakgrunssjekk av kandidatene av valgkomiteen.

  3. Kandidatene som blir innstilt må underskrive på en erklæring om at de er lojale mot partiets politiske politikk og verdigrunnlag, etiske retningslinjer og har vært åpen om forhold som valgkomiteen bør være kjent med.

Valgkomitéens vedtekter

Relevante vedtekter for valgkomiteens arbeid

(Partiets fullstendige vedtekter finner du her.)

4.3 Stemmerett og valgbarhet i partiets møter og organer følger medlemskapet etter §4.1, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner (jf §6) har stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes egne vedtekter, med samme unntak som i første ledd. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av partiets møter og organer.

§ 6: SIDEORGANISASJONER

Grønn Ungdom (GU) anerkjennes som De Grønnes ungdomsorganisasjon, Grønne Studenter (GS) anerkjennes som partiets studentorganisasjon, og Grønt Kvinnenettverk (GK) anerkjennes som partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

7.6. Ordinært landsmøte skal minst behandle følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.

9.1. Sentralstyret består av to talspersoner (av forskjellig kjønn), partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Talspersonene velges sammen for to år av gangen. Partisekretæren velges for to år av gangen, det året talspersonene ikke er på valg. Landsmøtet velger sentralstyremedlemmer i rekkefølge etter første ledd, deretter et personlig varamedlem for internasjonal kontakt, og 5 nummererte varamedlemmer for de øvrige sentralstyremedlemmene. Møtende talsperson fra Grønn Ungdom har sin medtalsperson eller generalsekretæren som varamedlem.

9.2. Valgkomiteens innstilling skal gjenspeile bredden i partiet geografisk så vel som politisk, så fremt det ikke kommer i konflikt med de øvrige kravene til vervet.

9.3. Medlemmer som representerer noe annet parti på lokalt eller nasjonalt nivå kan ikke velges til sentralstyret. Landsmøtet kan gjøre unntak for disse bestemmelsene med 2/3 flertall.

9.4. Internasjonal kontakt er ansvarlig for deltagelse og votering i the European Green Party i henhold til partiprogrammene, for å følge opp partiets øvrige internasjonale kontaktnettverk, og for å lede partiets internasjonale utvalg. Utvalget skal bistå internasjonal kontakt i arbeidet, og består i tillegg til internasjonal kontakt med vara av en representant fra Grønn Ungdoms internasjonalt utvalg og to landsmøtevalgte medlemmer. Internasjonal kontakt skal samarbeide tett med resten av sentralstyret, arbeidsutvalget og landsstyret, og oppdaterer disse jevnlig om sitt arbeid.

9.5. Parlamentarisk leder tiltrer sentralstyret uten stemmerett med mindre vedkommende også er ordinært medlem av sentralstyret. Som vara kan det sendes en annen fra stortingsgruppen.

11.1. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Landsmøtet velger leder og nestleder i kontrollkomiteen.